top of page

DANIŞMANLIK YÖNTEM

ve

STANDARTLARIMIZ

Güvenlik Danışmanlığı hizmetimiz, başarısı dünyada ve ülkemizde sayısız örnekle kanıtlanmış metodolojik bir yaklaşıma dayanır. Bütçenin doğru belirlenerek en verimli şekilde kullanılmasını hedef alan beş ayaklı bu metot özet olarak,


1. Modus operandi bazında, gerçekçi kriterlerle belirlenerek;


2. Beş ölçüt üzerinden öncelik sıralamasına tabi tutulmuş risklere karşı koyabilecek;


3. Maliyet / fayda dengesini gözeten sistemleri oluşturabilmek üzere;


4. Her biri, personel, ekipman, eğitim, prosedür ve denetim unsurlarını içeren;


5. Birbirlerine entegre birden fazla güvenlik çemberleri oluşturma esasına dayanmaktadır.


Her biri pek çok ayrıntı ve hayati önem taşıyan bu aşamaları içermeksizin oluşturulan sistemlerin gerçek hayatla sınandıkları olaylarda tamamen birer “ölü yatırım” oldukları ne yazık ki, ancak büyük bedeller karşılığı anlaşılabilmiştir. Sabancı olayı veya Hürriyet Gazetesi baskını örneklerinde görüldüğü üzere sadece pahalı ekipmanlar ve bol personel ile kurulmuş sistemlerin gerçekte –en basitleri de dahil olmak üzere- hemen hiç bir güvenlik sorununa karşı çözüm olamadıklarını dikkate almak zorundayız.

B. Güvenlik Danışmanlığı Neden Gereklidir ?

Profesyonel danışmanlık desteği alınmasının, her biri başlı başına ciddi katma değerler oluşturan birçok yararı söz konusudur. Bunlar;


1. Danışmanlık hizmetinin alternatif maliyeti çok daha pahalıdır. Danışmanlık hizmetinin toplam bedeli, bu hizmetin alınmadığı durumda örneğin, kuruluşunuza gereksiz yere satılacak ortalama bir ekipman bedelinin dahi çok altında kalacaktır.


2. Çok daha uygun koşullarda üstelik gerçekten işleyen bir güvenlik sistemine sahip olmak demektir.


3. Personelin seçimi, eğitilmesi, kapsamlı rutin ve acil prosedürlerin hazırlanması, güncellenmesi ve sistemin değişik yollarla denetimi gibi hizmet kalemleri dahilinde kuruluşun sırtından ciddi bir uygulama yükünün de kaldırılarak konusunda uzman ellere teslim edilmiş olması anlamına gelir.


4. Tüm bağlı kuruluşlar bazında güvenlik uygulamalarının organize ve standart hale getirilerek ciddi kaynak tasarrufu sağlanmaktadır.


5. Çok kıymetli güvenlik bilgi birikimi (know-how) sağlanması / oluşturulması konusunda da danışmanlık hizmetinin değeri yadsınamaz artıları bulunmaktadır


6. Diğer taraftan, “loss prevention : kayıp önleme” gibi alanlarda uygun çözümlerin üretilmesi bu hizmeti alan kuruluşların karlılığını, hizmet bedelinin çok üzerinde artırmaktadır.

C. PLUSECON Danışmanlık


PLUSECON Danışmanlık, ülke geneli ve yurt dışında müşterilerinin tüm risk danışmanlığı ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi, tecrübe birikimi ve partnerlik ağına sahiptir. Firmamız, bu alanda, AR-GE çalışmaları ve yurt içi ve dışında büyüyen partnerlikleri ile sürekli genişleyen “bağımsız hizmet” portföyü ve sayısız, modüler hizmet paketi ile uluslararası standartlarda gerçek bir “ÇÖZÜM ORTAĞIDIR”


D. Danışmanlık Etiği


Danışmanlık hizmeti vermeyi öneren firmaların aynı projede artık ne personel, ne de ekipman hizmetine talip olmaması gerekir. Bu takdirde danışmanlığın olmazsa olmaz “tarafsızlık” ilkesi bozulacak ve firmanın, sizin için hazırladığı projeye size uygun çözümler yerine daha fazla ekipman, daha çok personel veya kendisi için daha rahat çalışma ortamları içeren subjektif çözümler serpiştirmesi kaçınılmaz olacaktır.
Bir güvenlik yapılanması mutlaka “bağımsız danışmanlık” eliyle projelendirilmelidir. PLUSECON Danışmanlık, ne eleman hizmeti veren, ne de ekipman satan bir firma değildir.


​E. Danışmanlık Hizmet Teklif Kapsamımız


Yapmış olduğumuz görüşme neticesinde ve danışmanlık hizmet kapsamımız çerçevesinde hizmetimizin müşteri projelerinde bir paket halinde sunulması mümkün olabildiği gibi, mevcut çalışmalarımızın ihtiyaçlar ve lokasyon bazlı olarak seçmeli talep edilmesi de söz konusudur.

OUR METHODS & STANDARTS

IN SECURITY CONSULTANCY

Our Security consultancy service is based on a proven methodological approach with success in the world and our country with numerous examples. This five-legged method, which aims to optimize the budget and use it most efficiently is as decreibed below;

1. Modus operandi is determined on the basis of realistic criteria;

2. be able to counter the risks placed on the priority order over the five criteria;

3. To be able to create systems that take into account the cost / benefit balance;

4. Each includes personnel, equipment, training, procedures and supervision;

5. It is based on the principle of creating multiple safety circles integrated with each other.

Unfortunately, however, it is understandable that the systems created without many details and crucial stages are completely "dead investments" in real life situations. As we could see in some real situations, we have to consider that only expensive equipment and systems equipped with abundant personnel can not actually be certain solutions to security problems, including the simplest.

B. Why is Security Consulting Needed?

Taking professional counseling support has many benefits, each of which creates significant added value in itself. These are;

1. The alternative cost of consulting is much more expensive. The total cost of the consulting service, for example, will be far below the average amount of equipment that will be sold to your establishment unnecessarily when this service is not provided.

2. It means to have a functioning security system in much more favorable conditions.

3. It means that a serious application burden has been removed from the back of the organization within the service items such as selection, training, preparation and updating of comprehensive routine and emergency procedures, and various ways of monitoring the system.

4. All of the affiliates have been able to organize and standardize their security practices to save significant resources.

5. There is an undeniable added value in the provision of very valuable security know-how

6. On the other hand, the generation of appropriate solutions in areas such as "loss prevention" increases the profitability of the service providers much higher than the service cost.


C. PLUSECON Consulting


PLUSECON Consulting has a network of knowledge, experience, personnel and partnerships that can meet all of the security needs of customers within the country and abroad. Our company is a true "SOLUTION PARTNER" in international standards with its expanding "independent service" portfolio and numerous, modular service packages, with this field, AR-GE work and growing partnerships both at home and abroad,

D. Consultancy Ethics


Companies that offer consulancy services should no longer ask for personnel or equipment services in the same project. In this case, the essential "impartiality" principle of consulting will be destroyed and it will be inevitable for the firm to put in more and more solutions for the project that you are preparing for it, more subjective personnel, or more subjective working environments for you.


A security structure must be projected by "independent consulting". PLUSECON  Consulting is neither a service provider nor a company that sells equipment.

E. Consulting Service Offer Scope

As a result of our kick off meetings , it is possible to present our service as a package in the client projects, as well as to request optional services based on the needs and location of our existing projects.
 

bottom of page