top of page

 

 

Amaç ;  güvenlik personelinin almış oldukları eğitimlerinin, kurumun rutin/acil durum prosedürlerinin ve mevcut güvenlik donanımının olası bir olaya karşı doğru reaksiyon verip vermediği, kurumun can, mal ve imaj güvenliği konusundaki pozisyonunu değerlendirmek adına çalışma yapılmaktadır.
Uygulama;  müşterinin iş yoğunluğunun olmadığı gün ve saatte mevcut tüm güvenlik personeline verilen ön bilgilendirmenin akabinde, senaryoları önceden müşteri ile mutabık kalınmış konular işlenmektedir. Tüm senaryo konuları müşterinin genel ihtiyaçları ve çalışma alanlarına göre oluşturulmaktadır.
Çalışma; güvenlik personelinin rutin ve acil durumlarla ilgili almış oldukları kurumsal eğitimler ve 5188 Sayılı yasa Kapsamında aldıkları yasal eğitimlerin iş süreci içerisinde unutulmamasını sağlamak, “yaparak, yaşayarak öğrenme” prensibi ile simülasyon tatbikat eğitimi yılda en az bir (1) defa müşteride uygulanmaktadır.
Eğitmenler ;  konusunda uzmanlaşmış PLUSECON eğitmenleri ile eğitim yapılmaktadır.
Eğitimin sonunda PLUSECON Katılım Belgesi düzenlenmektedir.
Eğitim kayıt altına alınmakta ve eğitimin sonunda sonuç raporu ile müşteriye teslim edilmektedir.
Eğitim yarım gün sürmektedir

 

SİMÜLASYON ve TATBİKAT EĞİTİMLERİ

SIMULATIVE TRAINING SESSIONS

 

 

Purpose; Work is being carried out in order to assess the position of the security personnel on the training they receive, the routine / emergency procedures of the institution and whether the existing safety equipment reacts to a possible event and the safety, life, property and image safety of the institution.
Application; Following the preliminary information given to all existing security personnel on the day and the hour when the customer's work intensity is not available, the scenario is already agreed with the customer. All scenario issues are based on the customer's general needs and work areas.
Work; The training of the security personnel in the routine and emergency situations and the legal training they have taken in the scope of the Law no. 5188 are not forgotten during the work process, and the "learning by living & doing" principle and simulation exercise training are applied at least once every year.
Instructors; With specialist PLUSECON instructors.


PLUSECON Participation Certificate is issued at the end of the training.
Training is recorded and delivered to the customer with the final report at the end of the training.
Training lasts half a day

 

bottom of page