PLUSECON EĞİTİM PROGRAMLARI
Temel Güvenlik Eğitim Programı 

PLUSECON Temel Güvenlik Eğitim Programı 5188 Sayılı Yasa’nın öngördüğü müfredat ile sekil veya içerik olarak doğrudan bağlantılı olmayan, destek niteliğinde bir eğitim programıdır.

 

“Kisi ve kurulusların güvenliği” gibi fazlasıyla ciddi bir konuda, büyük bir sorumluluk yüklenecek görevlileri çok kısa sürede, gece nöbetinden çıkıp, yine mesaiye gidecek katılımcılar gibi çoğu kez olumsuz sartlar altında ve üstelik güvenlik gibi genis bir alanda bilgilendirme iddiasındaki eğitim programlarının tüm bu olumsuzlukları asabilecek etkinlikte hazırlanmıs olması öncelikli ihtiyaçtır.

 

Bu amaçla PLUSECON Güvenlik Görevlisi Eğitimi konusunu üç temel unsura dayandırarak ele almaktadır. Bu da ‘’Güvenlik’’,
‘’Emniyet’’ ve ‘’Acil durum’’ bilincinin bir arada verilmesidir.


Eğitim basit bir al-ver iliskisi değildir. Asağıdaki 8 unsurun her biri ile tek tek ve ayrıca ilgilenilmesi gerekir:


1. KnowHow (kurumsal tecrübeye dayalı bilgi birikimi)
2. Fizik Altyapı (Uygun eğitim ortamının sağlanması)
3. Müfredat
4. Sunum
5. Eğitimci
6. Personel Kalitesi
7. Personel Motivasyonu
8. Zaman


Eğitim programlarının, öğrenmeyi kolaylastırması ve akılda kalıcılık sağlaması bakımından görsel açıdan önemle ele alınması gerekmektedir.
PLUSECON yaklasımında eğitim görsel tekniklere dayalı ve uygulamalıdır. Onlarca PPT sunumu içinde, yüzlerce fotoğraf, kurumumuz bünyesinde üretilmis animasyon filmler, ve kısa filmler ile tamamen görsellestirilmis müfredat bu özelliğiyle görevliler için çok daha ilgi çekici “kolay öğrenilen” ve “akılda kalıcı” niteliktedir. Müfredat ve sunum pedagojik “yetiskin eğitimi” kriterlerine uyumlu hale getirilmistir.


içerik ve Süre
Temel eğitim normalde 16 ders saati (iki isgünü) sürmektedir. Tazeleme eğitimi 8 saate indirgenmistir. PSC Eğitim Müfredatı’nın etkinliği her seyden önce özel güvenliğin kendi misyonuna indirgenerek sadelestirilmis, sonra bu temel üzerinde islenerek güçlendirilmis olmasından kaynaklanmaktadır.


PLUSECON “Kurulus Tipi Özel Güvenlik Eğitim Müfredatı” özel güvenlik yapılanmasının üstlenmesi gereken dört temel niteliğin personele kazandırılması amacını tasır:


a. Caydırma
Caydırma islevi bütün güvenlik yapılanmasına birden aittir. (Bilgi Toplama, Personel, ekipman, prosedür, denetim) Bu konuda personelin misyonu kurulu sistemi en etkili sekilde isletmeyi öğrenmek ve sürdürmektir. Her personel bu konuda bilgilendirilmis
olmalı, kullanacağı cihazların yetenekleri kadar, belki daha fazla zaaflarını biliyor olmalıdır.


b. Erken Teshis
Güvenlik “olmadan önlemek” gibi çok zor ve kendisine özgü eğitim gerektiren bir uzmanlık alanını temsil eder. Bu eğitim herseyden önce çok değisik kategorilerde bugüne kadar biriktirilmis –gelmekte olan bir olaya dair- standart süpheli belirtilerin öğretilmesi ve standart olmayan süpheli belirtilerin ise nasıl teshis edilebileceğinin
öğretilmesi esasında dayalıdır. Müfredat bu temele dayalı olarak yine değisik kategorilerde (Đnsan, esya, açık ve kapalı alanlar, araçlar, posta, malzeme) arama ve kontrollerinin nasıl yapılması gerektiği ile tamamlanır.


c. Hızlı Müdahale
Güvenlik eğitiminin sonraki asamasında, yani olay olmadan önlenememis ve gelmekte olduğu teshis de edilememis ise bu kez olay anında etkin ve hızlı müdahele yeteneği ve bununla ilgili dersler ön plana çıkacaktır. Bir olay anında en büyük sorun, personelin
“sok ve panik” etkisi altında karsı müdahaleye geçmekte geç veya tamamen tepkisiz kalmasıdır. Özel güvenlik müfredatı bu riskleri bertaraf edecek konu ve pratik yöntemleri içeriyor olmalıdır.

 

d. Yerinde ve Etkili Müdahale
Sadece hızlı tepki verilmesi yeterli değildir. Muhtemel seçenekler arasında en uygun ve etkili tepkinin, ayrıca, dozu iyi ayarlanmıs ve muhtemel zararı asgari seviyede tutacak sekilde ayarlanabilmesi gereklidir. Bu konuda basarılı olmak ‘’karar verme süreçleri’’ nin
iyi bilinmesine bağlıdır. PSC Güvenlik Semineri Müfredatı bu temel yaklasım konularını tamamen kapsayacak sekilde düzenlenmistir.

PLUSECON TRAINING PROGRAMS

Basic Security Training Program 

PLUSECON Basic Security Training Program is a supporting  & independent training program which is not connected directly with the training program which is compulsory under the private security law numbered 5188. 

 

it is a need that the training programs which aims to train the security guards some of which are just finished the night şhift and the others who would go to another shift, have to be flexible due to these difficulties.


PLUSECON takes the issue of Security Training as based on three basic elements in order to set up combination and consciousnes. These are ;  "Security", '' Safety '' and '' Emergency '' 


Education is not a simple interaction issue. Each of the following 8 elements  mentioned below have to be considered in order to fulfill the needs of a satisfactory training program. These are;

 

1. KnowHow (professional knowledge based on institutional & sectoral experience)
2. Physicial Infrastructure (Providing appropriate training environment)
3. Curriculum
4. Presentation
5. Educator
6. Quality of staff
7. Personnel Motivation
8. Time

 

Educational programs need to be considered from a specific angle which shows the best way to easy learning.


PLUSECON approach is based on audio-visual techniques. Hundreds of photos, animated films produced in our corporate body, and short films are used to prepare the presentations.


The visualized curriculum is much more intriguing "easy to learn" and "memorable" for the attendants with these features. The curriculum and presentation have been adapted to the "adult education" criteria.

Content and Duration
Basic education normally last 16 lessons (two days). Refresher training is reduced to 8 hours. The effectiveness of the PSC Training Curriculum is always due to the fact that private security has been reduced to its own mission and then strengthened on this basis.

PLUSECON ''Private Security Training Curriculum" seeks to acquire the following four basic qualifications:

a. Deterrence
The deterrence function belongs to the entire security structure. (Information Collection, Personnel, Equipment, procedure, inspection) In this regard, the mission of the security staff is to learn how to provide the continuity of the system and use it efficiently. Every staff member was informed about the capasity of the devices and system they use and also the weaknesses of them. 

b. Early diagnosis
The concept ''Security'' represents an area of expertise which is both difficult and which has the mission such as ''To avoid or detect before something happens''. This training is besed on teaching - how to detect the standart suspicious signs and how to identify non-standard suspicious signs. The curriculum is based on search and control ways and principles and covers different categories such as suspicious signs on people, on Areas, on tools, on mail, on materials etc. , how to search and control

 

c. Quick Intervention
In the second stage of the training the second possibility is handled. Namely; we suppose that the event couldn't be detected before it happened and it started to happen. in this case, the questions ''what is important and what to do'' directly change into the answer of quick and effective intervention. this step requires the classes which can be the answer to these questions. The biggest problem at the moment of an event is that the staff are late or totally unresponsive to intervention under the influence of "shock and panic". The private security curriculum will address these risks and the practical methods that should be included.

D. Onsite and Effective Intervention
Just quick reaction is not enough. A fast and quick reaction can also bring undesired results if it is not given by professional and well trained personnel. what has to be avoid strictly on this stage is to lose the balance between the profit and loss. This means how we react mustn't turn the present situation into a worse case.
To be successful in this regard, the "decision making processes" have to be known well.  PSC Security seminar curriculum will cover all of these basic approaches.