top of page
IMG_20160113_132234_edited.jpg
DSC_0145_edited.jpg

PLUSECON Temel Güvenlik Eğitim Programı 5188 Sayılı Yasa’nın öngördüğü müfredat ile sekil veya içerik olarak doğrudan bağlantılı olmayan, destek niteliğinde bir eğitim programıdır.

 

“Kişi ve kuruluşların güvenliği” gibi fazlasıyla ciddi bir konuda, büyük bir sorumluluk yüklenecek görevlileri çok kısa sürede, gece nöbetinden çıkıp, yine mesaiye gidecek katılımcılar gibi çoğu kez olumsuz şartlar altında ve üstelik güvenlik gibi geniş bir alanda bilgilendirme iddiasındaki eğitim programlarının tüm bu olumsuzlukları asabilecek etkinlikte hazırlanmış olması öncelikli ihtiyaçtır.

 

Bu amaçla PLUSECON Güvenlik Görevlisi Eğitimi konusunu üç temel unsura dayandırarak ele almaktadır. Bu da ‘’Güvenlik’’, ‘’Emniyet’’ ve ‘’Acil durum’’ bilincinin bir arada verilmesidir.


Eğitim basit bir al-ver ilişkisi değildir. Aşağıdaki 8 unsurun her biri ile tek tek ve ayrıca ilgilenilmesi gerekir:


     1. KnowHow (kurumsal tecrübeye dayalı bilgi birikimi)
     2. Fizik Altyapı (Uygun eğitim ortamının sağlanması)
     3. Müfredat
     4. Sunum
     5. Eğitimci
     6. Personel Kalitesi
     7. Personel Motivasyonu
     8. Zaman


Eğitim programlarının, öğrenmeyi kolaylaştırması ve akılda kalıcılık sağlaması bakımından görsel açıdan önemle ele alınması gerekmektedir.


PLUSECON yaklaşımında eğitim görsel tekniklere dayalı ve uygulamalıdır. Onlarca PPT sunumu içinde, yüzlerce fotoğraf, kurumumuz bünyesinde üretilmiş animasyon filmler, ve kısa filmler ile tamamen görselleştirilmiş müfredat bu özelliğiyle görevliler için çok daha ilgi çekici “kolay öğrenilen” ve “akılda kalıcı” niteliktedir. Müfredat ve sunum pedagojik “yetişkin eğitimi” kriterlerine uyumlu hale getirilmiştir.

içerik ve Süre
Temel eğitim normalde 16 ders saati (iki işgünü) sürmektedir. Tazeleme eğitimi 8 saate indirgenmiştir. PSC Eğitim Müfredatı’nın etkinliği her şeyden önce özel güvenliğin kendi misyonuna indirgenerek sadeleştirilmiş, sonra bu temel üzerinde islenerek güçlendirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır.


PLUSECON “Kuruluş Tipi Özel Güvenlik Eğitim Müfredatı” özel güvenlik yapılanmasının üstlenmesi gereken dört temel niteliğin personele kazandırılması amacını taşır:


a. Caydırma
Caydırma işlevi bütün güvenlik yapılanmasına birden aittir. (Bilgi Toplama, Personel, ekipman, prosedür, denetim) Bu konuda personelin misyonu kurulu sistemi en etkili şekilde işletmeyi öğrenmek ve sürdürmektir. Her personel bu konuda bilgilendirilmiş olmalı, kullanacağı cihazların yetenekleri kadar, belki daha fazla zaaflarını biliyor olmalıdır.


b. Erken Teşhis
Güvenlik “olmadan önlemek” gibi çok zor ve kendisine özgü eğitim gerektiren bir uzmanlık alanını temsil eder. Bu eğitim her şeyden önce çok değişik kategorilerde bugüne kadar biriktirilmiş –gelmekte olan bir olaya dair- standart şüpheli belirtilerin öğretilmesi ve standart olmayan şüpheli belirtilerin ise nasıl teşhis edilebileceğinin öğretilmesi esasında dayalıdır. Müfredat bu temele dayalı olarak yine değişik kategorilerde (insan, eşya, açık ve kapalı alanlar, araçlar, posta, malzeme) arama ve kontrollerinin nasıl yapılması gerektiği ile tamamlanır.


c. Hızlı Müdahale
Güvenlik eğitiminin sonraki aşamasında, yani olay olmadan önlenememiş ve gelmekte olduğu teşhis de edilememiş ise bu kez olay anında etkin ve hızlı müdahale yeteneği ve bununla ilgili dersler ön plana çıkacaktır. Bir olay anında en büyük sorun, personelin “sok ve panik” etkisi altında karsı müdahaleye geçmekte geç veya tamamen tepkisiz kalmasıdır. Özel güvenlik müfredatı bu riskleri bertaraf edecek konu ve pratik yöntemleri içeriyor olmalıdır.

 

d. Yerinde ve Etkili Müdahale
Sadece hızlı tepki verilmesi yeterli değildir. Muhtemel seçenekler arasında en uygun ve etkili tepkinin, ayrıca, dozu iyi ayarlanmış ve muhtemel zararı asgari seviyede tutacak şekilde ayarlanabilmesi gereklidir. Bu konuda başarılı olmak ‘’karar verme süreçleri’’nin iyi bilinmesine bağlıdır. PSC Güvenlik Semineri Müfredatı bu temel yaklaşım konularını tamamen kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

bottom of page