top of page

YANGIN DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

Güvenlik ve İnsan kaynakları Danışmanlığı alanlarında birçok değerli ve üst düzey kurum ve kişilere uzun süredir hizmetler vermekte olan PLUSECON H.R. & SECURITY CONSULTING, Hem güvelik hem de Emniyet riskleri içinde yer alan ‘’Yangın Güvenliği Danışmanlığı’’ hizmetlerine de başlamıştır.

Danışmanlık hizmetleri bir deneyimli itfaiye görevlisi ve bir güvenlik danışmanının birlikte çalışması şeklinde iki kişilik bir ekip ile gerçekleştirilmektedir.

Yangın riski, gerek kaza ve ihmal sonucu oluşacak yangınlar ve gerekse sabotaj ve/veya terör eylemleri sonucunda oluşacak yangınlar şeklinde ortaya çıkabilmekle birlikte, sonuç olarak vereceği zarar göz önüne alındığında ortaya çıkış nedeni sorgulanmaksızın her kurum için en öncelikli risk olarak ele alınmalıdır.

Küçük bir kişisel ihmal, uygun olmayan bir ekipman, ihtiyaç duyulan enerjiyi karşılamaktan uzak zayıf ekipmanlar hatta doğa olayları bile istenmeyen bu tür bir riskin oluşmasını hiç beklemediğimiz bir anda sağlayabilir.

Terör eylemleri düşünüldüğünde, önemli kurumlar için Bombalı paketler, bombalı araçlar gibi yangına sebebiyet verebilecek risk faktörleri için detaylı önlemler alınırken, tüm kurumda çıkabilecek ve kurumu tamamen işlemez hale getirebilecek insan elinden çıkma bir sabotaj ya da kundaklamanın 1 ton patlayıcı yüklü bir kamyon ile gerçekleştirilecek bir bombalı araç saldırısından daha fazla mal ve can, Silahlı kişilerce gerçekleştirilecek doğrudan bir saldırıdan daha fazla can kaybına yol açabileceği göz ardı edilir.

Tüm Dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de bu risk ile ilgili saysız olaylar yaşanmıştır. Verilere göre sadece 2019’un ilk sekiz ayında İstanbul’da 15 bin 162 yangın çıkmıştır ve 3 bin 121 konutun yanı sıra 124 fabrika bu süre içinde kül olmuştur.

YANGIN DANIŞMANLIK ÇALIŞMASININ ÖNEMİ

Kurumların karşılaşabilecekleri riskler için önlemler almak ve koruyucu presedürler oluşturmak kurumsal binalar henüz inşa aşamasında iken veya mevcut bir mekan kullanılacak ise sonrasında detaylı bir risk analizi yapmak ve bu riskleri öngörmek ile mümkün olabilecektir. Bu risk analizinin ön şartı da uzman kişilerce detaylı bir risk analizi yapılmasıdır.

 

Bazı kurumlarda bu tür çalışmalar henüz avam proje aşamasında iken gerçekleştirilmiş ve uygun bir yangın güvenlik sistemi oluşturulmuş olsa da, genelde pek üstümüze alınmadığımız yangın riski ile ilgili önlem ve presedürler zaman içinde ‘’Rutin’’ in çarkları arasında erimektedir. Oluşturulan sistemin çok iyi olduğuna olan inanç ise bu durumu daha da tetiklemektedir. Sistemler ne kadar iyi olsa da, her sistemin sonuç olarak insan unsuru ve sürekli denetime olan ihtiyacı unutulur ve sistemler kendi haline bırakılırlar. Yangın ve tahliye tatbikatları ve eğitimleri bir süre sonra unutulur, yangın müdahale ve tahliye ekiplerinin sadece ISG yasasına uyum için oluşturulması yoluna gidilir, çoğu zaman yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirmek zorunda kalabilecek Güvenlik ve Temizlik görevlilerine yeterli eğitim ve ekipman sağlanmaz vs, vs..

vv.png
ee.png

Yangın riski ile ilgili kurumsal risk analizleri ve yangın danışmanlığı

  

Yukarıda belirtilen çalışmalar Avan proje üzerinde veya mevcut mekanlarda fiziki olarak bir keşif çalışması yapılması ile başlar. Keşif ekibi, bir deneyimli Yangın uzmanı, bir güvenlik danışmanı ve (mühendislik ve çizim çalışması yapılacaksa) bir güvenlik mühendisinden oluşur. Olası yangın riskleri ve tavsiye edilecek önlemler tamamı ile o kuruma özel olarak ve kurumun Güvenlik riskleri, lokasyonu, depolama alanları, depolanan ürünler, üretim alanları ve üretilen materyal, yanıcı parlayıcı unsurların varlığı,  vs. gibi  unsurlar dikkate alınarak hazırlanır.

Kurumların karşılaşabilecekleri riskler için önlemler almak ve koruyucu presedürler oluşturmak kurumsal binalar henüz inşa aşamasında iken veya mevcut bir mekan kullanılacak ise sonrasında detaylı bir risk analizi yapmak ve bu riskleri öngörmek ile mümkün olabilecektir. Bu risk analizinin ön şartı da uzman kişilerce detaylı bir risk analizi yapılmasıdır.

Uygulama ve çalışma Yöntemi

 • Tüm tesis yerleşiminin, üretim süreci ile birlikte incelenerek yangın risklerin belirlenmesi ve proje bazında çözüm önerilerinin sunulması.

 • Alan ve risk prensibi ile uluslar arası standartlara uygun (sulu, kuru, gaz) yangın söndürme, ikaz ve ihbar sistemleri, alarm panelleri, kontrol odaları cihaz, aparat ve malzemelerinin tespiti, var ise mevcutların kontrol ve değerlendirilmesi ardından gerekli önerileri içeren rapor hazırlanması.

 • Bulguların ve alınacak önlemlerin yazıldığı iş yerine özel çalışma ve yönergelerin hazırlanması.

 • Yangın senaryolarının hazırlanması.

 • Personelin yangın tedbirleri konusunda denetlenmesi.

 • “Acil Durum Planı” hazırlanması (tepki planı)

 • Personelin bilgilendirilmesi, eğitimi, tatbikatların uygulanması.

Yangın uzmanlarımız tarafından yapılan inceleme neticesinde, müşteri için olması gereken efektif yangın ihbar ve müdahale sistemi projesi hazırlanacaktır. Yangın yönetmeliğine uygun yeterlilikte hazırlanacak olan proje içerisinde, olması gereken malzemenin niteliği ve görevi detaylı olarak belirtilecektir.

fire-protection-training.jpg

Personel eğitimleri, 

Yangın Müdahale ve Tahliye ekipleri ve Güvenlik Görevlileri eğitimleri,

Uygulamalı yangın ve tahliye tatbikatları

Yangın riski ile karşılaşıldığında en önemli unsur doğru önleyici tedbirlere sahip olup olmadığımızdır. Bütün önleyici tedbirler yetersiz kaldığı ve yangının başladığı anda önemli unsur olarak doğru müdahale çalışması ortaya çıkar, bunda da yetersiz kalındığında etkili ve hızlı bir tahliye ve bu şekilde can kaybına engel olunması en önemli unsur haline gelir.

Kurumlarda her ne kadar yangın müdahale ve tahliye ekipleri yasalar gereği oluşturulsa da, kurum içindeki her bir personelin, yangını ilk tespit eden kişi olması durumunda, müdahale etmek gibi bir inisiyatifi kullanabileceği beklenmesi gereken bir durumdur. Müdahale etme durumu ortaya çıkmasa bile her bir kurum sakininin bu riskten en az zararla kurtulabilmek için en azından etkili bir yangın ve tahliye bilgisine sahip olması gerektiği açıktır. Paniklemeden ve sakin biçimde davranarak bu tür bir riskten en az zararla veya zarar görmeden çıkabilmenin tek yolu olan bilgiye ise ancak efektif eğitim ve tatbikatlarla ulaşılır.

PLUSECON eğitim programları ile ilgili genel başlıklar aşağıdaki gibidir.

 

 • Temel Yangın Bilgisi

 • Yangın Tipleri

 • Yangın istatistikleri

 • Yangın riskine karşı alınacak önlemler

 • Yangın müdahale yöntem ve şekilleri

 • Yangın anında uyulması gereken önleyici davranışlar

 • Yangın anı ve sonrasında ilk yardım

 • Tahliye yöntemleri,

 • Yangın Müdahale Ekipleri Eğitimleri,

 • Tahliye Ekipleri Eğitimleri

 • Sivil personel temel yangın, önleyici  davranışlar ve tahliye eğitimi.

 • Yangın söndürme ve tahliye tatbikatları (Uygulamalı eğitim)

online-fire-safety-at-work-course.jpg

İtfaiye Yangın Uygunluk Raporu Danışmanlığı

İş yerlerinin ruhsat ve yetkilendirme işlemini yapan merciler tarafından, Proje, İnşaat aşamasında veya İşletmenin faaliyetleri devam ederken bağlı bulunan illerin İtfaiye Daire Başkanlıklarından Yangın ve acil durumlara yönelik alınmış olan önlemleri denetlemek ve düzenlemek için istenen rapordur.

Herhangi bir yangın tehlikesi durumunda güvenli tahliye imkanlarının belgelendiği itfaiye uygunluk raporu belgesinin alınması esnasında kişi ve kurumlara danışmanlık ve bilgi desteği hizmeti vererek, hem maliyet hem de zaman kayıplarının önüne geçebilmekte, İtfaiye Uygunluk Raporunu nun alınabilmesi için tüm açıkların önceden giderilmesi amaçlı keşif çalışmaları yapmakta ve başvuru konusunda destek sağlamaktayız.

İşletme sahiplerinin henüz inşaat ya da proje aşamasında bu tür bir denetimi yaptırmaları ileride yık-tekrar yap, ya da ekle-çıkar tarzı ek inşaat masraflarından veya ek zamandan kurtulmalarına neden olacaktır.

PROJE AŞAMASINDA DANIŞMANLIK

 • Mimari ve yapısal yangın güvenliği

 • Mekanik yangın söndürme sistemleri

 • Elektronik yangın algılama sistemleri

 • Duman kontrol sistemleri

 • Sistemlerin entegrasyonu ve otomasyon

İNŞAAT AŞAMASINDA DANIŞMANLIK

 • Seçilen malzemelerin değerlendirilmesi,

 • Kullanılan cihazların yeterliliğinin incelenmesi

 • Sistemlerin uygunluğunun kontrolü

 • Tamamlanan sistemlerin denetlenmesi ve saha kontrolü yapılmaktadır.

İŞLETME AŞAMASINDA DANIŞMANLIK

 • Tüm tesisin yangın risklerinin belirlenmesi ve proje bazında çözüm önerilerinin sunulması.

 • uluslararası standartlara uygun yangın söndürme, uyarı ve ihbar sistemleri, alarm kontrol panelleri, vs kontrol ve değerlendirilmesi; ardından öneri raporu hazırlanması.

 •  iş yerine özel rutin ve acil durum prosedürlerinin hazırlanması.

bottom of page